July 25, 2021

Pentru a încuraja o mai bună protecţie a datelor personale stocate pe serverele sale, Google îşi încurajează utilizatorii să îşi verifice setările de securitate. Întrucât majoritatea ar ignora acest sfat, compania îi atrage pe toţi cu o ofertă destul de tentantă: mărirea permanentă a spaţiului de stocare pe Google Drive. Pentru o operaţiune care poate dura un minut, oferta este extrem de tentantă.

Google Drive

    Toţi cei care intră în secţiunea Security Checkup din setările contului Google şi îşi revizuiesc astfel măsurile de securitate, vor avea la dispoziţie încă 2 GB de spaţiu de stocare pe Google Drive, pe lângă cei 15 GB din oficiu. Google nu cere decât să reconfirmi numărul de telefon pe care îl ai ataşat pe cont, să te asiguri că nu ai contul ataşat pe dispozitive neautorizate şi să verifici dacă aplicaţiile care au acces la contul tău Google sunt aprobate sau nu.

 

     Meniul oferă o listă cu orice dispozitiv sau serviciu pe care te-ai logat în trecut şi poţi vedea un desfăşurător detaliat care oferă informaţii despre cele mai recente accesări ale contului. Nu numai că poţi schimba parola în cazul în care consideri că aceasta a fost comprimisă, dar poţi bloca accesul la cont pentru fiecare aplicaţie sau dispozitiv în parte. Chiar şi în cazul în care nu vă interesează spaţiul extra în cloud-ul Google, mai mult ca sigur că o verificare de acest gen este benefică.

 

   Cei 2 GB vor fi adăugaţi pe cont-uri după data de 28 februarie. Cei care trec prin procesul Security Checkup după 17 februarie, nu vor beneficia de această ofertă limitată. Este important de menţionat şi faptul că deţinătorii de conturi Google Apps for Work şi Google Apps for Education nu se înscriu în această ofertă. Puteţi accesa pagina Security Checkup cu un simplu click pe link-ul de mai jos.

Google Security Checkup

 

 

Sursa: go4it.ro

 

 

 

Eng.

    To encourage better protection of personal data stored on its servers, Google encourages users to check their security settings. As most would ignore this advice, the company draws all with a very tempting offer: permanent increase storage space on Google Drive. For an operation that may take a minute, the offer is very tempting.
Everyone who enters the section Security Checkup Google account settings and review its such security measures will have another 2 GB of storage space on Google Drive, in addition to the 15 GB by default. Google only request to reconfirm the phone number that you have attached to your account, make sure that you do not have account on unauthorized devices attached and verify applications that have access to your Google account is approved or not.

 

    The menu offers a list of any device or service that you have logged in the past and see a detailed spreadsheet that provides information about the latest hits of the account. Not only can you change the password when you consider that it was comprimisă, but you can block access to the account for each application or device in hand. Even if you are not interested extra space in the Google cloud, more than likely that a check of this kind is beneficial.

 

    The 2 GB will be added on their sites after February 28. Those who pass through the Security Checkup after February 17 will not benefit from this limited offer. It is important to mention that Google Apps account holders for Work and Google Apps for Education does not fall in this offer. You can visit Security Checkup with a simple click on the link below.

Google Security Checkup

Comments are closed.